DOLAR 32,7878 % 1.53
EURO 35,1602 % 0.53
STERLIN 41,6058 % 0.85
FRANG 36,8443 % 1.98
ALTIN 2.457,99 % 2,80
BITCOIN 66.071,47 0.879

Mersin İş Dünyası’ndan 2024’te Ekonomide İstikrar ve Güven Beklentisi

Yayınlanma Tarihi : Google News
Mersin İş Dünyası’ndan 2024’te Ekonomide İstikrar ve Güven Beklentisi

Yeni yıla sayılı günler kala Mersinli iş insanları 2024’ten umutlu olduklarını belirtti. Mersin iş dünyası temsilcileri, yeni yılda ekonomide istikrar ve güvene vurgu yaparken, kentin yarım kalan projelerinde somut adımlar beklediklerinin altını çiziyor.

2024 yılından umutlu ol­duklarını belirten Mer­sin iş dünyası temsilcileri, üretime dayalı büyümenin ko­şullarının sağlanarak, yüksek enflasyon ortamından çıkıla­rak, enerji, doğalgaz başta olmak üzere sanayide üretim maliyet­lerinin makul seviyelere çeki­lerek ekonomide istikrarın sağ­lanacağı görüşünde. Mersin’de; yerleşmiş iç ve dış ticaret kültü­rünün mevcut olduğunu, limanı, serbest bölgesi, organize sanayi bölgesi, gümrüklü antrepolar gi­bi çok çeşitli lojistik olanakları­nın da yer aldığına dikkat çeken Mersin iş dünyası temsilcileri ayrıca hükümetten, Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı, Mersin Ana Konteyner Limanı, Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi, Çeşmeli-Kızkalesi-Taşucu Oto­yolu ve Lojistik Merkez proje­lerine yönelik somut adımların atılmasını istedi.

“Tarım cenneti olan ülkemizin tarımda sıkıntı çekmesi ve ta­rımla uğraşan insanların bundan para kazanamaması kabul edile­mez”

Dünya Gazetesi’nden Fahriye Kutlay Şenyurt‘un haberine göre; Türkiye için tarım ve gıda­nın ulusal bir güvenlik me­selesi olduğu­nu ve üretti­ğini ihracata entegre etme­si gerektiğini söyleyen Mersin Ticaret ve Sa­nayi Odası (MTSO) Yönetim Ku­rulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Tarım cenneti olan ülkemizin tarımda sıkıntı çekmesi ve ta­rımla uğraşan insanların bundan para kazanamaması kabul edile­mez. Yeniden tarımsal üretim planlamasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor, bu sevindiricidir. An­cak yetmez. Acilen, yeni nesil bir Devlet Planlama Teşkilatı ihya edilmelidir. Çünkü ülkemiz eko­nomisinin en temel sorunlarının başında plansızlık ve buna bağlı verimsizlik gelmektedir” dedi. Türkiye’nin enerjide dışa bağım­lılığını azaltması için alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini ve özel sektörde giri­şimciliği desteklemek zorunda olduğunu da kaydeden Çakır, “Tüm bunların üst çatısı olan ve yapısal sorunlarımızın başında gelen; bilimsel eğitim, uygulama­ya dayanan gerçekçi bir mesleki eğitim, yüksek teknolojili, yeni­likçi bir ekonomiye geçiş, siyasi istikrar ve evrensel hukukun güçlendirildiği bir demokrasi Türkiye’yi hedeflerine ulaştıra­cak en önemli konulardır” diye konuştu. Mersin iş dünyasının 2024 yılında makro anlamda is­tikrarın ve güvenin tesis edilme­sini beklediği bilgisini veren Ça­kır, “Ekonomide, siyasette, de­mokraside, hukukta, eğitimde, bizi gelişmiş dünyanın bir parça­sı yapacak olan tüm evrensel de­ğerlerde yakalanacak istikrar ve topluma bu anlamda verilecek güven doğrudan ekonomiye yan­sıyacaktır. MTSO olarak projele­rimizde; her alanda yeşil dönü­şüm, dijital ekonomiye geçiş, yüksek teknolojili üretim, Ar-Ge, yenilikçilik, verimlilik, kümelen­me ve uygulamaya dayalı yeni ne­sil bir mesleki eğitim odak nokta­mız olacaktır” dedi.

” Yeni vergi oranları, asgari ücretlerdeki artış, enerji mali­yetleri, iş gücü maliyetleri, Ku­rumlar Vergisi’nin yüzde 20’den yüzde 25’e çıkmasıyla vergi yükü iş dünyasında ciddi bir sıkıntı yaratıyor”

Dünya kon­jonktürünün yanı sıra Tür­kiye’de uygu­lanan politi­kaların da so­nucu olarak 2023 yılında yüksek enf­lasyon ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların ekonomide sı­kıntıları da beraberinde getirdi­ğini ifade eden Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (Tarsus TSO) Yö­netim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, “Buradan da çıkış yolu için öngörülen, dövizin biraz baskı altında tutularak faiz yük­seltme politikasıyla, Kur Koru­malı Mevduat’taki (KKM) çö­zülme sağlanıyor ama uygula­nan yeni vergi oranları, asgari ücretlerdeki artış, enerji mali­yetleri, iş gücü maliyetleri, Ku­rumlar Vergisi’nin yüzde 20’den yüzde 25’e çıkmasıyla vergi yükü iş dünyasında ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Şu an bu sıkıntılar çok kısa vadede çözülecek gibi gö­rünmüyor. Bunun için en az bir yıla ihtiyacımız var. 2024’ün ko­lay bir yıl olacağını düşünmüyo­rum ama yine de Türkiye bu krizlere alışık. Hepimiz bunun daha önce de benzerlerini yaşa­dık, moral bozmayacağız. Umut­la çalışmaya devam edeceğiz” di­ye konuştu. Türkiye’nin üretim ile ayağa kalkacağına vurgu ya­pan Koçak, “Biz üreterek bir yere gelebiliriz, ancak üretip ihraç ederken de belli destekleri alma­mız gerekiyor. Zaten bu yönde de bir çalışma konuşuluyor. İhra­catta daha düşük faizli krediler sağlanıyor. Kredi Garanti Fo­nu’nun (KGF) artırılması gere­kiyor. Yani yüzde 50 ila yüzde 60 faizlerle, maalesef yatırım yapa­cak iş insanı sayısı bir anda yarı­ya düştü. Yatırım kredilerin bir an önce devreye koyulup uygun faizlerle bu çarkı devam ettirme­miz gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

“Ülkemizin tüm bileşenleri ile istişare içeri­sinde üretmeye, yatırım yapma­ya, ihraç etmeye ve istihdam sağ­lamaya devam etmek öncelikli görevimizdir”

Mersin Tica­ret Borsası Yönetim Ku­rulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, 2024 yılında öncelikli te­mennileri­nin, iş dünyası için istikrar ka­zandırıcı adımların atılmaya de­vam etmesini ve böylece ekonomik açıdan öngörülebilir­liğin güçlenmesini amaçladıkla­rını belirtti. Türkiye’nin bir ta­raftan yüksek enflasyon ile mü­cadele ederken, diğer taraftan ekonomik aktivitenin sağlıklı olarak sürmesine yönelik politi­kaların uygulandığını vurgula­yan Özdemir, “Bu sürece katkı sağlamak amacıyla ülkemizin tüm bileşenleri ile istişare içeri­sinde üretmeye, yatırım yapma­ya, ihraç etmeye ve istihdam sağ­lamaya devam etmek öncelikli görevimizdir. Mersin açısından ise, ilimizde yerleşmiş bir iç ve dış ticaret kültürü mevcut. Li­manı, serbest bölgesi, organize sanayi bölgesi, gümrüklü antre­polar, çok çeşitli lojistik imkan­lar ve olanaklar var. Mersin eko­nomisinde sıçrama yaratacak Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın planlandığı şe­kilde hizmete girmesi, Mersin Ana Konteyner Limanı, Tar­sus-Kazanlı Turizm Bölgesi, Çeşmeli-Kızkalesi-Taşucu Oto­yolu ve Lojistik Merkez projele­rine yönelik 2024 yılında artık somut adımların atılmasını arzu ediyorum. Ülkemiz ve ilimiz başta ekonomi olmak üzere sos­yal, beşeri, kültürel, turistik, sportif her alanda daha da geliş­tiği, kalkındığı, birlik ve beraber­lik ruhunun hüküm sürdüğü bir yıl diliyorum” dedi.

” 2023 yılın­da narenciyede yaşanan sorun­ların 2024 yılına sirayet etmeye­ceğini öngörüyorum”

Tarsus Tica­ret Borsası Yönetim Ku­rulu Başkanı Mustafa Te­ke, özellikle tarım ve tarı­ma dayalı sa­nayide yaşa­nan zorlukların, artan üretime rağmen fiyatı artmayan ürünle­rin, dış pazar kaygısı ile zor bir sürecin içerisine girildiğini söy­ledi. 2024 yılı için temennileri­nin ise, ticarette yaşanılan so­runlara yenilikçi ekonomist yak­laşımların geliştirilmesi olduğunu kaydetti. Döviz kurla­rının yükselişinin ihracatçılar açısından etkili olmasına rağ­men, ürettikleri ürünleri dış pa­zara satmakta yaşadıkları so­runlar yüzünden istenilen ticari ivmeye ulaşılmadığına vurgu ya­pan Teke, “2024 yılında döviz kurlarının enflasyona oranla is­tikrarını korumasını şu açıdan temenni ediyorum; dolara yöne­lişin yerine, yatırıma yönelme­nin, üretimin artması, üretici­mizin de kazanması noktasında değerlendiriyorum. 2023 yılın­da narenciyede yaşanan sorun­ların 2024 yılına sirayet etmeye­ceğini öngörüyorum. Umarım, 2024 bahar sezonunda turfanda, sert çekirdekli meyvelerimiz ve kaliteli üretimimiz ihracata yan­sır. Türkiye ekonomisi bugüne kadar birçok badire atlattı, çok zor dönemlerin üstesinden güç birliğiyle gelmeyi başardık. Her zaman olduğu gibi bu dönemi de hep birlikte aşacağımıza inanı­yorum” ifadelerini kullandı.

“İstihdam sayısını 31 bine çıkartmayı hedefliyoruz”

756 hektar alan üzerine kurulu, 25 bin kişinin istih­dam edildiği Mersin Tar­sus Organize Sanayi Bölge­si’nin (MTOSB) her geçen gün büyü­meye, istihdama, üretime ve ekonomiye katkı sağlamaya de­vam ettiğini ifade eden MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Mersin’in önemli firmala­rının yer aldığı, üretim ve istih­dam alanları konusunda kentin en önemli kuruluşlarından olan MTOSB’nin yatırımlarla büyü­meye devam ettiğini söyledi. Tekli, kurulduğu günden bu yana her yıl büyüme odaklı çalışmala­rını sürdüren, üreten ve eğiten çizgisi ile Türkiye’de örnekle gösterilen MTOSB’nin, 2024 yı­lında istihdam sayısını ve üretim alanlarını artırmayı hedeflediği­ni belirtti. Tekli, “Toplamda 756 hektar alan üzerindeki 3 bölgede endüstriyel üretimin yapıldığı MTOSB’de yeni ilave alan çalış­maları sürüyor. Mevcutta 25 bin kişiye istihdam sağlayan MTOSB, 2024 yılında 4. Bölge­nin faaliyete başlaması ile birlik­te 6 bin kişiye ek istihdam sağla­yarak toplam istihdam sayısını 31 bine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlardan sonra en geç 2 yıl içerisinde 5. Bölge’nin de ha­yata geçmesi ile birlikte MTOS­B’de istihdam edilen kişi sayısı­nın 50 bin seviyesinde olmasını bekliyoruz. Mersin Limanı’nın genişlemesiyle oluşacak 1 mil­yon TEU kapasiteli yeni alan sa­nayicilerimizin yurtdışı operas­yonlarını daha kolay yönetmesi­ne lojistik imkan yaratacak. Ayrıca bölgemizde oluşturacağı­mız yeni gümrüklü geçici depo­lama alanı ve elleçleme alanları ile sanayicilerimize lojistik des­tek imkanı sunacağız. 2024 yılı içerisinde bölgemizde savunma sanayi atölyeleri kurarak savun­ma sanayi alanında yatırım ya­pan firmalarımızı desteklemek istiyoruz” diye belirtti.

“Sektörel çeşitliliğe sahibiz”

“Çukurova ve Mersin ola­rak tarımdan sanayiye, tu­rizmden lo­jistiğe ülke­mize çok da­ha fazla katkı sağlayabile­cek sektörel çeşitliliğe sahibiz” diye konuşan Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİ­OSB) Yönetim Kurulu Başkanı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, bu avantajı mevcut durumun çok daha üzerine çıkarmanın mümkün olduğunu söyledi. İh­racata dayalı bir ekonominin ol­ması için Mersin’in lojistik ko­nusundaki eksiklerinin bir an önce tamamlanmasını istedikle­rine dikkat çeken Gül Akyürek Balta, 2024 yılında beklentileri­nin öncelikle Uluslararası Çu­kurova Bölgesel Havalimanı’nın açılması ve Çeşmeli Otoyo­lu’nun Taşucu’na bağlanması ol­duğunu kaydetti. Mersin Ana Konteyner Limanı’nın yapılma­sının da bölge ticareti için acil olan konulardan birisi olduğunu belirten Gül Akyürek Balta ko­nuşmasını şöyle sürdürdü: “Ekonomi yönetiminden bek­lentimiz; istikrarlı, planlı ve üre­time dayalı büyümenin koşulla­rını sağlayacak politikaların üretilmesi ve uygulanmasıdır. Yüksek enflasyon ortamından çıkılması, enerji, doğalgaz başta olmak üzere sanayide üretim maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi çözüm bekleyen konu­larımız arasında yer alıyor. Ser­maye ve yetişmiş işgücünün ülke içerisinde kalması da 2024 yılı için ekonomi gündeminin önce­likleri içerisinde olmalı. Bilindi­ği gibi Orta Vadeli Program (OVP) ve On İkinci Kalkınma Planı; makroekonomik ve finan­sal istikrarı güçlendirmeyi, yük­sek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşüm odağıyla verimlilik ve ihracat ar­tışı yoluyla büyümeyi, cari iş­lemler dengesinde kalıcı iyileş­me sağlamayı, enflasyonu orta vadede tek haneye düşürmeyi, iş ve yatırım ortamını iyileştirme­yi, mali disiplini korumayı esas alan politika zeminini oluştur­mayı amaçlıyor. Dolayısıyla, 2024-2026 dönemi için hazırla­nan OVP ve 2024-2028 dönemi­ni kapsayan On İkinci Kalkınma Planı’na göre ilerlenmesi duru­munda beklentilerimiz karşılık bulacaktır.”

“Liman’daki sorunların hafiflemesini umuyorum”

Pandemi sü­recinde artan talebe bağlı olarak veri­len yeni gemi siparişleri­nin yarattığı kapasite faz­lası ve bu du­rumun getireceği rekabet koşul­larının 2024 yılında zorluk yaşa­tacağını söyleyen Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, arz talep dengesinin kısa vadede to­parlanmasının mümkün olma­dığını kaydetti. Süveyş Kanalı’n­daki güvenlik krizi ile Panama Kanalı’ndaki kısıtlamaların sek­törün önündeki diğer zorlukla­rın başında geldiğini belirten Lokmanoğlu, “Zira Kızıldeniz’de Husilerin ticaret gemilerine yö­nelik saldırıları nedeniyle kon­teyner hatlarının alternatif rota­lar tercih etmesi, transit sürele­rini ve maliyetleri artırdığı gibi navlunları da etkileyebilecektir. Benzer şekilde dünyanın en önemli su yollarından biri olan Panama Kanalı’nda kuraklık ne­deniyle günlük gemi geçişlerinin kısıtlanması, gemi trafiğinde bi­rikmelere neden olmakta ve şir­ketleri alternatif rotalar arama­ya yöneltmektedir. Rota değişik­liği ve varış sürelerinin uzaması bekleme ve yakıt maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bunların yanı sıra inovasyon, teknolojik gelişmeler ve yeni çevresel düzenlemeler önümüz­deki süreçte de sektörümüzün gündeminde olmaya devam ede­cek başlıklardır. Kentimiz öze­linde değerlendirme yapmak ge­rekirse, Mersin Deniz Ticaret Odası olarak inşasını üstlendiği­miz denizcilik fakültesinin 2024 yılı içinde bitirilmesi ile Mer­sin’in eğitim ve altyapı anlamın­da önemli bir eksiğinin gideril­miş olacağını değerlendiriyoruz. Öte yandan yıl boyunca etkileri­ni derinden hissettiğimiz Mer­sin Limanı’ndaki sıkışıklık soru­nunun süreç içerisinde hafifle­mesini umuyoruz” dedi.

YORUM YAP

DÖVİZ KURLARI

 • Dolar DOLAR
  ALIŞ SATIŞ FARK
  32,7488 32,7878 % 1.53
 • Euro EURO
  ALIŞ SATIŞ FARK
  35,0201 35,1602 % 0.53
 • Sterlin İNG. STERLİNİ
  ALIŞ SATIŞ FARK
  41,5740 41,6058 % 0.85
 • Frang İSV. FRANGI
  ALIŞ SATIŞ FARK
  36,7997 36,8443 % 1.98
 • Kanada Doları KAN. DOLARI
  ALIŞ SATIŞ FARK
  23,8409 23,8547 % 1.46
 • Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN
  ALIŞ SATIŞ FARK
  3.931,76 4.018,81 % 2,80
 • Gram Altın GRAM ALTIN
  ALIŞ SATIŞ FARK
  2.457,35 2.457,99 % 2,80
 • Bitcoin BITCOIN
  FİYAT DEĞİŞİM
  66.071,47 0.879

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

 • Satış
  Alış